Terug naar het overzicht
Door: deutrechtsevenen.nl 26 maart 2020

Thema's


Plaatsen

Waverveen

Deze streek was ooit een veenmoeras. In de Middeleeuwen is het ontgonnenom voedsel te kunnen telen. Deze landbouwgrond viel in de 16e en 17e eeuwten prooi aan turfwinning. Door het turfsteken veranderde het landschap ingrote waterplassen. In de 19e eeuw zijn deze weer drooggelegd. De laaggelegenpolders De Eerste Bedijking en Groot Mijdrecht zijn er sprekenderesultaten van. Beide polders herbergen tegenwoordig melkvee- en fruitteeltbedrijven.

De middeleeuwse ontginningen werden omzoomd door kades. Het nabijgelegen Waverveen ligt net als andere veendorpen aan zo’n kade. De dijk hier is later aangelegden vormt de scheidingslijn tussen polders De Eerste Bedijking en Groot Mijdrecht.De Veldweg naast deze dijk ligt op het tracé waar vroeger het water Bijleveld overtolligpolderwater uit de Oude Rijn naar de Amstel afvoerde. De Bijleveld was een belangrijkevaarweg naar Amsterdam voor trekschuiten vol met turf en landbouwproducten.

Op de veenweiden laten melkveehouders hun koeien grazen. Op plaatsen metkleigrond zijn enkele fruittelers actief. De boeren in het gebied maken zich sterk voorde weidevogels die elk voorjaar op hun weilanden komen broeden. Zij maaien ruimom de nesten en laten ook stroken gras tijdelijk ongemoeid. In het hoge gras vindende weidevogelkuikens voedsel en kunnen ze zich verschuilen voor roofvogels. In dewinter zijn vaak ganzen in de polders te zien.

http://www.deutrechtsevenen.nl/agrotoerisme/picknickbanken/waverveen/