Terug naar het overzicht
Door: deutrechtsevenen.nl 26 maart 2020

Thema's


Plaatsen

Gerverscop

Gervers cope - Harmelen

In de Middeleeuwen was dit gebied nog een veenmoeras. Toen de vraag naar voedsel en landbouwgrond toenam, werd het moeras ontgonnen en in gelijke langgerekte stukken opgedeeld. Sloten voerden het overtollige water af. Deze polder is nog altijd een gaaf voorbeeld van een copeontginning. Het woord ‘cope’ is in veel lokale namen te ontdekken, waaronder… Gerverscop! Melkveehouders laten nu op de veenweiden hun koeien grazen. Ze beschermen ook broedende weidevogels.

De weg Gerverscop vormde de basis van de vroegere ontginning. Aan een kant van de weg liggen de boerderijen. De nabijgelegen Hollandse Kade dient als achtergrens en beschermt de in cultuur gebrachte gronden tegen wateroverlast. Het overtollige polderwater wordt naar het gemaal Gerverscop geleid, die het naar de hoger gelegen
Voorvliet pompt. Vanaf daar wordt het water naar de Oude Rijn afgevoerd. Zo blijven de veenweiden droog. Polder Gerverscop is in gebruik door moderne melkveebedrijven. De grond is vooral geschikt voor grasland.

Polder Gerverscop bestaat intussen ruim 800 jaar. Ze is na al die tijd nauwelijks veranderd. Veel boeren in het gebied zetten zich in voor dit bijzondere cultuurlandschap. Ze schonen hun sloten, zodat overtollig water makkelijker weg kan
stromen. Ook helpen ze grutto’s, tureluurs en kieviten die hier elk voorjaar neerstrijken om te broeden. Bijvoorbeeld door om nesten heen te maaien en bepaalde stroken met hoger gras tijdelijk ongemoeid te laten voor de weidevogelkuikens. In de
winter komen smienten en zwanen op de rust van de polder af.

http://www.deutrechtsevenen.nl/agrotoerisme/picknickbanken/harmelen/