De affaire van overste Bampfield

Auteur Leen Ouweneel
door Leen Ouweneel
19 februari 2018

De affaire van overste Bampfield door Coenraet Droste

Op 26 november 1672 om vier uur in de nacht deden de Fransen een onverhoedse aanval op de schans bij Ameide. De bezetting van overste Bampfield bedroeg ongeveer 400 man. Na geen gering verzet nam hij de wijk naar Nieuwpoort  en liet 60 gevangenen achter in handen van de vijand. De Fransen namen de gelegenheid te baat om Ameide te plunderen en te brandschatten. Over de affaire Bampfield worden we nader ingelicht door Coenraet Droste, commandant van het kasteel in Langerak, die zijn leven als militair op rijm heeft gezet. De hieronder weergegeven tekst van de 17e- eeuwse dichtregels is enigszins hertaald.
In Nieuwpoort werd zijn vlucht hem hoogst kwalijk genomen volgens Droste:

Dat door ’t Nieuwpoortse volk zo kwalijk werd verstaan
Dat het hem trok van ‘t paard en meende dood te slaan
Zij sleepten hem bij het haar en wilden hem vermoorden
Dit zag een hopmans vrouw, die door geveinsde woorden
Hem uit hun handen kreeg, nadat zij had gezeid
Wat wilt gij mannen doen? Dat schandelijke feit
Moet worden door de beul op een schavot gewroken.

Vervolgens nam Droste hem onder zijn hoede en dichtte daarover als volgt:

Ik gaf aan hem mijn bed, en liet hem met mij spijzen,
En eer in plaats van smaad de overste bewijzen
Zo lang hij bij mij bleef; dat niet lang heeft geduurd,
Hij werd van Langerak naar Schoonhoven gestuurd
En verder naar de Haag, daar men hem vrij verklaarde,
Nadat hij in ’t gerecht zijn onschuld openbaarde.

Dat was tegen de zin van stadhouder Willem III, zodat Droste vervolgde:

Zijne Hoogheid (Willem III) vond niet goed het vonnis eerst geveld
Waardoor hij buiten schuld in vrijheid was gesteld
En liet de tweedemaal een krijgsgericht vergaren
Waardoor hij blijk gaf dat hij hem niet zou sparen
Dat Bampfield heeft gemerkt, die nog in vrijheid zat
In de Casteleny: die koos het hazenpad
En heeft wegvluchtende naar Friesland zich begeven,
Alwaar hij tot zijn dood in vrijheid is gebleven.

Hij kon daar in vrijheid leven omdat Willem III geen stadhouder was van Friesland, daar was een verwante Nassau aan het bewind. Hij werd er zelfs in de watten gelegd, doordat de Staten van Friesland hem een jaargeld toekenden.  Droste had daar een verklaring voor:

Een juffer van dat hof, waarmee hij had gekwikt
Had als haar minnaar hem dat onderhoud beschikt.

Joseph Bampfield was een Engelse militair die met zijn regiment in dienst was getreden van de Staten van Holland, een huurling dus.

Leen Ouweneel

In Ameide start de Waterlinie Audiotour van boerenzoon Adriaan Claasz, die op zoek gaat naar Willem III.