Natuurgebied Ruygeborg

Auteur Natuurmonumenten
door Natuurmonumenten
6 maart 2023

Ruygeborg is een natuurgebied waar vogels zoals de lepelaar, blauwborst en purperreiger naar voedsel zoeken. Het gebied is jong en zal zich de komende jaren flink gaan ontwikkelen tot een kleinschalig, gevarieerd, nat natuurgebied met een open uitstraling. Lepelaars worden er regelmatig gezien!

Ooit had de zee hier vrij spel en zette klei af in kleine stroompjes, kreken genoemd. Toen de zee zich terugtrok groeide het veen metershoog. Het veengebied werd ontwaterd, en de veenbodem klonk in. Daardoor ligt de vroegere kreekbodem nu juist hoger in het landschap.

Ruygeborg heeft een eigen, natuurlijk waterpeil. De waterstand hangt af van regen, verdamping, kwelwater (mineraalrijk grondwater dat diep uit de grond omhoog gedrukt wordt) en de seizoenen. Het waterpeil is hoog (dus nat) in de winter en laag (dus droog) in de zomer. De overloopstuw zorgt dat het teveel aan water weg kan.

In dit afwisselende landschap met modderige vlakten en rietvelden voelen veel verschillende vogels zich thuis. Roerdomp, snor en blauwborst verstoppen zich in de rietkragen. Kluten, waterrallen en lepelaars zoeken de slikranden op.

Om de ringdijk stevig en dus veilig te houden, moet de begroeiing kort blijven. Als er in de zomer meer delen van het gebied droog vallen, worden hier extra schapen ingezet. Zij zorgen dat er geen wilgenbos komt.

Dit landschap verandert voortdurend. Van zeebodem naar moeras, van hoogveenbult via turfwinning naar droogmakerij en nu weer terug naar moeras. Vanaf de dijk is goed te zien dat de Nieuwkoopse Plassen wel zes meter hoger liggen dan Ruygeborg. Zoveel veen is hier afgegraven!

Wil je wandelen door dit prachtige natuurgebiedje, klik dan hier